چالش

چالش – قسمت نود و دوم

موضوع برنامه: جمهوری اسلامی عامل اتحاد اعراب با اسراییل میهمانان برنامه: آقایان حشمت الله طبرزدی، منشه امیر و نجات بهرامی

ببینید »