چالش

چالش – قسمت شصت و دوم

موضوع برنامه: اقتصاد ایران در سایه دولت ابراهیم رئیسی میهمانان برنامه: آقایان جمشید اسدی اقتصاددان و اصغر سلیمی کارشناس اقتصاد دولتی

ببینید »

چالش – قسمت شصتم

موضوع برنامه: هویت و جایگاه انقلاب مشروطه در تاریخ میهمانان برنامه: آقایان پرویز دستمالچی، شاهین نژاد و بهمن امیر حسینی

ببینید »