چالش

چالش – قسمت هجدهم

زنان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه خانم ها فاطمه سپهری، مریم شریعتمداری و مرمر مشفقی

ببینید »

چالش – قسمت هفدهم

اتحاد اپوزیسیون به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان علی شاکری، حسن شریعتمداری و سعید بشیرتاش

ببینید »

چالش – قسمت شانزدهم

آخرین وضعیت کرونا در ایران به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان حسین موسویان، آرش علائی و کامیار علائی

ببینید »

چالش – قسمت پانزدهم

جنبش ایرانیان و سیاست های دولت های غربی به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان رضا پیرزاده، شروان فشندی و مهناز شیرالی

ببینید »

چالش – قسمت چهاردهم

تعامل اروپا و کانادا با عوامل جمهوری اسلامی به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان ایرج مصداقی، حسن زرهی و بهزاد بهرامی

ببینید »

چالش – قسمت سیزدهم

اتحاد اپوزیسیون ایران، امکان پذیر است؟ به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان مهدی فتاپور، فواد پاشایی و جمشید اسدی

ببینید »

چالش – قسمت دوازدهم

سوم شهریور 1320 و سقوط رضا شاه به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان مهدی فتاپور، پیمان عارف و سعید بشیرتاش

ببینید »

چالش – قسمت یازدهم

کودتا یا قیام ملی به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان جاماسب سلطانی، پیمان عارف و محمدرضا یزدان پناه

ببینید »