چالش

چالش – قسمت یکصد و سوم

موضوع برنامه: جنبش سبز در تاریخ مبارزات ملت ایران میهمانان برنامه: خانم فروغ کنعانی و آقایان پرویز دستمالچی و بهزاد مهرانی

ببینید »

چالش – قسمت یکصد و دوم

موضوع برنامه: مصاحبه علی شاکری درباره سخنان شاهزاده رضا پهلوی و واکنش غوغاگران میهمان برنامه: آقای علی شاکری رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران

ببینید »

چالش – قسمت یکصدم

موضوع برنامه: اعتراضات مردم و نقش نیروهای مسلح میهمانان برنامه: آقایان خسرو بیت اللهی، فریبرز کرمی زند و بهمن شیروانی زاده

ببینید »

چالش – قسمت نود و هشتم

موضوع برنامه: خواسته مردم در اعتراضات:سرنگونی جمهوری اسلامی میهمانان برنامه: آقایان حشمت الله طبرزدی ، جهانگیر لقایی و سعید بشیر تاش

ببینید »

چالش – قسمت نود و ششم

موضوع برنامه: فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی میهمانان برنامه: آقایان جهانگیر لقایی، حشمت الله طبرزدی و امیرحسین اعتمادی

ببینید »