چالش

چالش – قسمت پانزدهم

جنبش ایرانیان و سیاست های دولت های غربی به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان رضا پیرزاده، شروان فشندی و مهناز شیرالی

ببینید »

چالش – قسمت چهاردهم

تعامل اروپا و کانادا با عوامل جمهوری اسلامی به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان ایرج مصداقی، حسن زرهی و بهزاد بهرامی

ببینید »

چالش – قسمت سیزدهم

اتحاد اپوزیسیون ایران، امکان پذیر است؟ به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان مهدی فتاپور، فواد پاشایی و جمشید اسدی

ببینید »

چالش – قسمت دوازدهم

سوم شهریور 1320 و سقوط رضا شاه به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان مهدی فتاپور، پیمان عارف و سعید بشیرتاش

ببینید »

چالش – قسمت یازدهم

کودتا یا قیام ملی به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان جاماسب سلطانی، پیمان عارف و محمدرضا یزدان پناه

ببینید »

چالش – قسمت دهم

پادشاهی یا جمهوری به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان رامین پرهام، پرویز دستمالچی و سعید بشیرتاش

ببینید »

چالش – قسمت نهم

ایران، ترامپ و بایدن به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان حمید آصفی، پیمان عارف و علیرضا کیانی

ببینید »

چالش – قسمت هشتم

نقش شبکه های اجتماعی در صحنه سیاسی ایران به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان ایرج مصداقی، سعید بشیرتاش و نیما راشدان

ببینید »