زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

شما را به دیدن پنجاه و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری های پیچیده و روش بهبود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۳ اردیبهشت

شما را به دیدن پنجاه و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نحوه زندگی سالم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۶ اردیبهشت

شما را به دیدن پنجاه و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری سرطان. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ فروردین

شما را به دیدن پنجاه و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس فیزیوتراپی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ فروردین

شما را به دیدن پنجاه و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری فلج مغزی. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۹ فروردین

شما را به دیدن پنجاه و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲ فروردین

شما را به دیدن پنجاه و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری های ناشی از تصادفات رانندگی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ اسفند

شما را به دیدن پنجاهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال ...

ببینید »