گسترش سرقت و دزدی در جامعه با افزایش مشکلات اقتصادی

در شرایطی که گزارش‌های اجتماعی و اقتصادی از تشدید مستمر مشکلات اقتصادی و‌اجتماعی در کشور خبر می‌دهند، گزارش‌ها نیز حاکی از بحرانی شدن اوضاع امنیتی جامعه و‌ افزایش میزان سرقت‌ها در سطح جامعه است. گزارش‌های پلیس حاکی از افزایش سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو است، با این حال ناظران و تحلیلگران تاکید دارند که گزارش‌ها و اطلاعات پلیس قادر به ارائه‌ی میزان دقیق سرقت‌ها چه در سطح شهر و چه منازل نیست.
به گفته‌ی افراد مطلع، به دلیل اجتناب از درگیری و همچنین به دلیل بی‌نتیجه بودن پیگیری سرقت‌ها، بسیاری از افراد از گزارش سرقت به پلیس خودداری می‌کننند و گزارش‌هایی که در اختیار پلیس قرار می‌گیرد، تنها بخش کوچکی از سرقت‌هایی است که در سطح جامعه رخ می‌دهد.
به گفته‌ی کارشناسان پس از سال‌ها وقفه در دزدی‌ از منازل، نه تنها سرقت از منازل مجددا افزایش یافته است، بلکه تقریبا تمامی اتومبیل‌هایی که در فضاهای امن قرار ندارند، در معرض سرقت خودرو یا قطعات خودرو قرار دارند.
همچنین ساختمان‌ها در معرض سرقت تاسیسات و‌ مصالح ساختمانی نیز هستند.
برخی تحلیلگران دلیل این سرقت‌ها را تشدید مشکلات اقتصادی، فقر و عدم دستیابی به نیازهای اولیه می‌دانند، اما در همان حال کارشناسان اجتماعی تاکید دارند، دلیل اصلی افزایش این سرقت‌ها، عدم تمایل بسیاری از گروه‌های سنی در معرض کار به انجام کارهای پرزحمت است، که موجب شده است بسیاری از جوانان‌یه جای انجام کارهای پرزحمت، به دنبال انجام کار کم‌زحمت و به دست آوردن پول با کمترین تلاش باشند؛ ضمن اینکه شرایط عمومی کشور، فساد مسئولان و انتشار گزارش‌های حاکی از فساد و تخلفات اقتصادی مدیران ارشد نظام، در تشدید تمایل مردم ‌به سرقت به جای کار، تاثیر دارد.
بسیاری از آنها اعتقاد دارند که در شرایطی که بسیاری از مردم و حتی مسئولین برای پول‌های هنگفتی که در اختیار دارند زحمتی نکشیده‌اند، آنها هم باید از راه‌های کم‌زحمت مانند سرقت پول موردنیاز خود را به دست بیاوزند.