ادعاهای جدید در مورد انتخاب رهبر جمهوری اسلامی

بدنبال ادعای جدید محمد هاشمی مبنی براینکه بعد از عزل آیت الله خمینی وی از هاشمی رفسنجانی خواسته بوده که قایم مقام رهبری شود
ولی او خودش این را نپذیرفته بود و تاکید بر اینکه با لابی رفسنجانی بوده که مجلس خبرگان خامنه ای را به عنوان رهبر جدید پذیرفته دفتر رهبری بخشهایی از یک گفتگواز آیت الله خامنه ای را منتشر کرده که وی در یک محفل خصوصی، از دیدار محرمانه با ایت الله خمینی در سال آخر عمروی سخن گفته و جایی که ایت الله خمینی برای اولین بار در حضور سران قوا به خامنه ای میگوید شما رهبر بشوید
وی در این نوار می گوید در یک جلسه‌ی دیگر باز امام عدم صلاحیّت آیت‌الله منتظری برای رهبری آینده را مطرح کردند. من به ایشان گفتم ما در این مجموعه‌ی دوستان کس دیگری غیر از ایشان نداریم. ؛ ایشان گفتند: نه، این‌جور نیست. شما رهبر بشوید. همین‌جور؛ شما رهبر بشوید. ؛ من اصلاً این حرف را جدّی نگرفتم؛ واقعاً جدّی نگرفتم، هیچ؛ همینطور سکوت کردم و نگاه کردم. جلسه هم سکوت شد، چند لحظه‌ای گذشت. وی افزود من روبروی امام نشسته بودم، حاج احمد آقا این‌طرف من نشسته بود. ایشان گفت بله، چطور شما میگویید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست. ؛ دوباره امام گفت نخیر، ایشان رهبر بشوند. ؛ شاید هم اسم آوردند و مشخّص کردند آقای خامنه‌ای.
در جلسه حالت خاصّی هم تاحدودی پیش آمد، ولی من این را که ممکن است این در ذهن امام باشد واقعاً جدّی نگرفتم. وگفتم حالا به‌عنوان مثال گفتند شما رهبر باشید. اصلاً یادم نماند. بعد از چند روز بنا بود همه‌ی رفقا در دفتر من جمع بشوند. آقای هاشمی چند دقیقه‌ای زودتر آمده بود. به من گفت: نظر شما راجع به آن مطلبی که امام گفتند چیست؟؛ من اصلاً یادم نیامد که ایشان چه میگوید. گفتم: کدام مطلب؟؛ گفت: اینکه گفتند شما رهبر باشید. ؛ گفتم: هیچّی؛ گفت: نه، امام بی فکر قبلی این حرف را نمیزند. این حرف همین‌طوری از دهان امام نپرید. این را با فکر قبلی میگوید. ؛ گفتم: من نمیدانم. من نمیدانم. ؛ چند ماه بعد ‌در اتاق آقای هاشمی جلسه‌ای با ایشان داشتیم. باز همین صحبت پیش آمد. گفتم آقای هاشمی بدان اگر چنین چیزی برای من پیش بیاید قطعاً و یقیناً آن را قبول نخواهم کرد. این را مطمئن باشید. ؛ واقعاً هم بنایم بر همین بود و اصلاً احتمال هم نمیدادم که قضیّه به این شکل مطرح بشود. البتّه اندکی قبل از فوت امام _ همان روز و شب _ صحبت شورای رهبری جدّی شد. افرادی هم که جمع شده بودند، اسم من را به‌عنوان یک فرد می‌آوردند امّا به این شکلی که بعداً پیش آمد اصلاً به ذهن ما خطور نمیکرد.
ادعای رهبر جمهوری اسلامی درمورد سخنان آیت الله خمینی در حالی است که طبق وصییت ایت الله خمینی هیچ حرفی به ایشان نمیتواند استناد شود جز انکه دستخط و یا صدایش موجود باشد که در اینمورد چنین چیزی موجود نیست . علاوه براین دختر ایت الله خمینی نیزدر مطلبی که منتشر کرد گفت نظر پدرش در مورد هاشمی رفسنجانی و خامنه ای علی السویه بوده است . همچنین چند ماه قبل او مورد انتقاد رهبر قرار گرفته بود . مشخص است انتشار این سخنان واکنش به مواضع برادر اکبر هاشمی رفسنجانی است و جالب اینکه خودش اعتراف میکند که خود را هیچ گاه در سطح و لایق رهبری جامعه ایران نمی دانسته است .