مشکلات و نرخ بیکاری در ایران

عليرضا حيدرى ، نائب رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه ى كارگرى در گفت وگوى مطبوعاتى به بررسى و تحليل نرخ بيكارى در كشور پرداخته است . حيدرى در خصوص كاهش نرخ بيكارى به 10.9 درصد و دليل اين بهبود و عملكرد دولت در اين زمينه گفت : قبلاً معيار سنجش سنى براى تشخيص و محاسبه ى سن بيكارى بين 10تا60 سال بود اما در حال حاضر اين معيار براى افراد بين 15تا 65 سال است و اين در حاليست كه افراد بين 10تا15 سال خود گروه بزرگى از بيكاران را تشكيل مى دهند . حيدرى در خصوص اينكه دولت متهم به دستكارى نرخ شاخص بيكارى است يا نه گفت : اگر دستكارى هم اتفاق بيافتد مستقيم نيست و إعداد و ارقام بيكارى جابه جا نمى شود ، به جز تغيير معيار سنى مورد ديگرى هم وجود دارد ، آن هم مشاغل فصلى است ، اين مشاغل زاييده ى فصل است و با تغيير فصل افراد به شغل هاى ديگرى روى مى برند و يا بيكار مى شوند به خصوص در بخش كشاورزى و بازار مسكن و ساختمان سازى ، به جز اين دو عامل يك عامل بيرونى هم هست كه با توجه به شرايط موجود ، طبيعت اقتصاد ايران فرصت ها و تهديد هايى ايجاد كرده كه روى نرخ اشتغال تاثير مى گذارد ،
يعنى وقتى قيمت يك كالا به واسطه ى نرخ برابرى ارز ، ارزان مى شود ، ارزان فروشى به خارجى ها محسوب مى شود ، مثلاً اگر به بازارچه هاى مرزى توجه كنيم متوجه ى حضور گسترده ى شهروندان كشورهاى همسايه خواهيم شد به ويژه افغانستان و عراق به اين بازارها چشم دوخته اند ، كالاهايى كه به اين افراد فروخته مى شود ظرفيت صادراتى دارند ، نگاه صادرات محور به اين كالاها نرخ مشاركت اقتصادى ايرانيان را بهبود مى بخشد ، البته مرزنشينان هم در اين بازارها روزگار مى گذرانند و جزو شاغلين محسوب مى شوند ،
به هر حال آنطور كه آمار و ارقام نشان مى دهد اقتصاد ايران مطلوب نيست و نرخ رشد اقتصادى در دوسال اخير سقوط آزاد را تجربه كرده ، طبيعتاً وقتى معيار جوانى پنج سال افزايش يابد جمع جبرى نرخ مشاركت اقتصادى هم افزايش پيدا مى كند .
حيدرى در خصوص كسى كه يكساعت در هفته فعاليت دارد و اينكه جزو جمعيت شاغل محسوب مى شود گفت : ايران بيشتر از اينكه شاغل داشته باشد داراى جمعيتى با شغل ناقص است ، اين شغل ها نيازهاى اساسى فرد را برآورده نمى كند ، فردى كه در هفته يكساعت كار كرده شاغل است ، اما شغلش جزو مشاغل ناقص محسوب مى شود ، به طور كلى براى يك بررسى كامل در باره ى بيكارى بايد نرخ اشتغال پايدار محاسبه شود . حيدرى در خصوص رشد استارتاپ ها و تاثيرش بر كاهش نرخ بيكارى گفت : در حال حاضر نرخ اشتغال ناقص با نرخ بيكارى در ايران برابرى مى كند ، اگر قرار باشد اشتغال ناقص يك شغل پايدار تلقى نشود و در گروه مشاغل موقت قرار بگيرند ، آنوقت است كه عدد بيكارى بايد ضرب در دو شود . حيدرى در خصوص اينكه چرا نرخ مشاركت اقتصادى زنان يكچهارم نرخ مشاركت مردان هم نمى شود گفت :تبعيض جنسيتى در فضاى كسب و كار ايران را نمى توان ناديده گرفت ، در بسيارى از فرصت هاى شغلى برابرى زن و مرد معنايى ندارد ، حتى ممكن است مردان نسبت به زنان تخصص كمترى در آن شغل داشته باشند و اين تبعيض در اقتصاد ايران بيداد مى كند و زنان هر قدر سطح تخصص و مهارت خود را افزايش دهند همانقدر از فضاى كسب و كار ايران دور مى مانند كه اين خود يك مشكل جدى است در صورت بى توجهى به اين معضل فضاى كسب و كار با كمبود تخصص مواجه خواهد شد و نيمى از سرمايه ى انسانى خود را از دست مى دهد ، امروز در مورد اشتغال ايران احتياج به تغييرات بنيادين در خصوص اقتصاد كشور هستيم تا بحث توليد معناى درخور خود را پيدا كند .
بازی با نرخ امار و شاخصهای بیکاری از جمله روشهایی است که دولتها برای موفق نشان دادن خودشان استفاده میکنند . ودولت روحانی نیز از روشهای دولت احمدی نژاد در این زمینه استفاده میکند