انتقاد ایرباس از تعرفه جدید امریکا

به گزارش رویترز دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرد، آمریکا تعرفه بر هواپیماهای غیر نظامی اتحادیه اروپا را از 10 درصد به 15 درصد افزایش می دهد،.بدنبال این اعلام گروه هواپیمایی ایرباس با صدور پیامی نسبت به تصمیم دفتر نماینده تجاری آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات هواپیماهای غیر نظامی اتحادیه اروپا ابراز تاسف کرد.گروه ایرباس اظهار داشت، تصمیم افزایش تعرفه دفتر نماینده تجاری آمریکا تنش های تجاری میان آمریکا و اروپا را شدت خواهد بخشید و بر اساس کمبود هواپیماهای مسافربری، عوامل بی ثباتی بیشتر برای شرکت های هواپیمایی آمریکا وارد خواهد کرد.گروه ایرباس افزود: تصمیم مزبور نظرات شرکت های هواپیمایی آمریکا را نادیده گرفته است و در نهایت تعرفه افزوده از سوی شرکت های هواپیمایی و مسافران پرداخته خواهد شد.