چالش غنی سازی مجدد برای ایران

ايران ،روزگذشته گام چهارم، كاهش تعهدات خود را برداشت هرچند از طرف اروپايى ها تهديد شده بود، كه اروپا از برجام خارج خواهد شد .
شيرزاد فیزیکدان و نماینده مجلس ششم در خصوص برداشتن گام چهارم از سوى ايران متذكر شد : سياست هاى ما در زمينه ى ديپلماسى بايد به روز باشد ، در حال حاضر نمى توانيم هيچ گونه انعطافى از خود نشان ندهيم و طى چند سال اخير انعطاف پذيرى خوبى را از ايران شاهد بوده ايم ،اما متاسفانه انعطاف ايران و بعد خروج يكجانبه و غير قانونى امريكا از برجام باعث شد كشورهاى اروپايى اين انعطاف را به ضعف تعبير كنند و باعث شد گمان كنند كه ايران راه ديگرى جز باقى ماندن در برجام ندارد.شيرزاد در خصوص يكطرفه بودن اينكه فقط ايران مجرى تعهداتش باشد و كشورهاى ديگر تنها نظاره گر باشند گفت : اينكه در آغاز روند كاهش تعهدات هسته اى ، مشخص شد اين ايده ،كه تنها ايران مجرى تعهداتش باشد و ديگر كشورها تنها نظاره گر جنگ اقتصادى و سياسى ميان تهران و واشنگتن بنشيند از جانب جمهورى اسلامى غير قابل پذيرش است. شيرزاد در خصوص سه گامى كه از سوى ايران در راستاى كاهش تعهدات برداشته شد گفت : اين پيام روشنى بود به اروپا تا جديت مقامات جمهورى اسلامى را در نپذيرفتن تعهدات يكجانبه مشاهده كنند وى در همين زمينه ادامه داد : بايد توجه كرد كه عواقب آتى تصميمات ما چه تاثيرى بر شرايط ايران در عرصه هاى خارجى خواهد گذاشت و در اين شرايط بايد قبل از هر حركتى مطالعه و آگاهى لازم صورت بگيرد و در هر مرحله از كاهش تعهدات ان بايد با مذاكرات سياسى فشرده همراه باشد تا بتوان نتيجه اى حاصل كرد و گشايشى در پرونده ى هسته اى به وجود آورد .شيرزاد در خصوص غنى سازى گسترده اورانيوم و تعهدات ایران در برجام تاكيد كرد :ما دوباره نبايد وارد آن فاز شويم زيرا براى كشور خطرناك است ،بايد بادقت از آن اجتناب كرد و همين مسير كنونى كه توسط ايران دنبال مى شو د منطقى تراستوی افزود که نباید دوباره وارد آن فاز شويم كه غنى سازى را هدف بپنداريم
شيرزاد در خصوص بد بودن ،معيشت مردم و اينكه مشكلات اقتصادى در وضعيت بدى قرار دارد ،اظهار داشت : مى دانيم كه وضع اكنون جامعه به لحاظ اقتصادى و معيشتى در مرتبه ى بد و سختى قرار دارد ، با اينكه دلمان نمى خواهد اين وضع استمرار يابد، ولى اگر فشار عليه ما ادامه داشته باشد ،كشورمان مى تواند سال هاى سال ،مقاومت كند و كم كم وضعيت بدش را بهبود بخشد ، جامعه ايران پتانسيل بسيار بالايى دارد.شيرزاد در همين زمينه ادامه داد : معتقدم وضع از اين بدتر نخواهد شد و ما مى توانيم مقاومت كنيم و از آن سو شرايط با سرعتى آرام در حال اصلاح شدن است ، امريكا نمى تواند وضع را خيلى بدتر كند ،
تحريم هاى جديدى كه هر روز عليه كشورمان وضع مى كند ،فقط جنبه تبليغاتى دارد .شيرزاد در ارتباط با مذاكره با امريكا در شرايط فعلى و مفيد بودن يا نبودن اين مذاكره خاطر نشان كرد : من فكر نمى كنم آقاى روحانى خواستار مذاكره باشد ، البته كه به طور كلى در اين شرايط ،مذاكره با دولت ترامپ به صلاح نيست ،اين را هم بايد متذكر شد كه منطق ترامپ ،اين است كه با فشار حداكثرى ،مى تواندايران را وادار به تسليم كند . اگر مقاومت مردم ايران ادامه يابد و تنها كمى آهنگ رشد اقتصادى كشور بهبود يابد ، به صورت اتوماتيك ،ايران در موضعى برتر ،پاى ميز مذاكره حاضر خواهد شد ،بايد حواسمان باشد ،مذاكره نكردن يك روش است و نبايد به يك ارزش مذهبى تبديل شود و همينطور نبايد مذاكره به معنى تسليم و ذلت و زبونى در نظر گرفته شود شيرزاد در ارتباط با نوع و نقش و رويكرد ديپلماسى عمومى در تغيير شرايط موجود گفت : اين روزها هم ايران تقريباً از وضعيت خوبى برخوردار است، اما از سوى امريكا و اسرائيل و عربستان هزينه هاى سنگينى متحمل مى شود، ديپلماسى موفقى را در حضور رئيس جمهور در هفتادوسومين نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد شاهد بوديم ،اما اين موضوع نيز مثل هر مسأله ى ديگرى ،دستخوش تغيير شد، ما بايد در برابر اين امواج ،موج خودمان را ايجاد كنيم ، بخش مهمى از اين موضوع ،به اصلاح نگرش مردم ،در داخل كشور برمى گردد ،تمامى عوامل خارجى دريافته اند كه مردم ايران ،در خصوص استقلال كشور موضع مستقلى دارند ، بخش ديگر نيز به رساندن صداى ايران از طريق رسانه هاى بين المللى به تمامى دنيا باز مى گردد ، آقاى ظريف ،در اين خصوص عملكرد بسيار خوبى داشته اند و بايد از ايشان در اين زمينه پشتيبانى صورت گيرد ، ما بايد لابى هاى خودمان را داشته باشيم ، به عنوان مثال مجلس در قالب هيأت هاى پارلمانى اثربخش است و گفتگو با مجلس سناى امريكا اهميت فراوان دارد ، خاطرم هست ‘جو بايدن معاون اوباما ، از كانديداهاى اصلى دموكرات ،وقتى سناتور بود، طى نامه اى درخواست كرد كه به ايران سفر كند ، در آن دوره دولت اصلاحات و مجلس ششم در ايران برقرار بود، و چه بسيار دستاوردهاى مطلوبى ،كه اين سفر پارلمانى مى توانست، براى كشورمان به ارمغان بياورد، اما شوربختانه، تنگ نظرى و ديد سطحى اصولگرايان و دلواپسان ،باعث شد اين سفر به مرحله ى انجام نرسد بعضى ،از اعضاى همان هيأت، از كانديداهاى رياست جمهورى بودند ،مانند ؛آقاى برنى سندرز ،كه موضع خوبى هم نسبت به ايران داشت ودارد ، اميدوارم از تنگ نظرى ها كم شود ،تا از تمام ظرفيت هاى موجود ،به نفع پيشبرد هدف هايمان ، بهره ببريم