001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تلاش نهادهای صنفی امریکا بر علیه اعمال تعرفه ها علیه چین

بیش از 80 انجمن صنفی آمریکا روز گذشته تاسیس اتحادیۀ آمریکایی در پشتیبانی از تجارت آزاد را اعلام کرده و به اتفاق اتحادیه صاحبان مجامع در پشتیبانی از تجارت آزاد، فعالیتهای خود در مخالفت با وضع تعرفه بیشتر از سوی دولت آمریکا علیه کالاهای وارداتی در سراسر کشور را آغاز کرد.
این فعالیت با خرج میلیونها دلار، به اشکال مختلف زیانهای وارد شده بر مؤسسات، کشاورزان، کارمندان و خانواده های آمریکایی ناشی از افزایش تعرفه را اعلام خواهد کرد.