001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

انصراف عبادی از قبول نخست وزیری مجدد

به گزارش رسانه های عراقی حیدر العبادی نخستوزیر کنونی این کشور از انصراف خود برای نامزدی تصدی دوباره این پست خبر داد.وی همچنین بر پایبندی خود به قانون اساسی و عمل به توصیه‌های مرجعیت شیعه تاکید کرد.
ایت الله سیستانی روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که از انتخاب افرادی که در سالهای گذشته قدرت را در دست داشته اند برای سمت نخست وزیری حمایت نمی‌کند.