001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

یکی بود یکی نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید….

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 24 اردیبهشت

این برنامه ۵۶ `یکی بود، یکی‌ نبود` است. شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. پدر که خدا بیامرزدش می‌‌گفت: کتک معلم گله، هرکی‌ نخوره خله. یادش بخیر روز معلم بود و یاد معلم ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 17 اردیبهشت

این برنامه ۵۵ `یکی بود، یکی‌ نبود` است که چهارشنبه‌ها و شنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. در این قسمت مثل همیشه نگاهی‌ داریم به اینجا و آنجا،از روز کارگر می‌‌گوئیم و مقایسه آن در ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 3 اردیبهشت

این برنامه ۵۳ از برنامه `یکی بود، یکی‌ نبود` است که هر شنبه و چهار شنبه در ۳ نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. در این برنامه از آمریکایی‌‌های ایران دوست میگوئیم و جناح متعصبی ...

ببینید »