001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

یکی بود یکی نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید….

یکی بود یکی نبود چهارشنبه ۹ دی

این یکصد و بیست و ششمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. سالی که گذشت بر همه جهانیان ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه ۲ دی

این یکصد و بیست و پنجمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. شب جمشید و جامش ، شب ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه ۲۵ آذر

این یکصد و بیست و چهارمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. در سفر امروز و امشبمان با ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه ۱۸ آذر

این یکصد و بیست و سومین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. بهمن فرزانه مترجم معروف کتاب صد ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه ۴ آذر

این یکصد و بیست و یکمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. در کنار خبرها و حوادث ایران ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه ۲۷ آبان

این یکصد و بیستمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. در خاطرات جهان پهلوان تختی به خاطره ای ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه ۲۰ آبان

این یکصد و نوزدهمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. دوستی تعریف می کرد که استاد ریاضی در ...

ببینید »