نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه 16 تیر

در این شماره از نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا که به بررسی موضوع اعدام خواهیم پرداخت، سپس با دکتر حسام نوذری به ادامه گفتگو ...

ببینید »

نگاه جمعه 13 تیر

در نیمه نخست این شماره از نگاه همراه با مهندس شاهین نژاد نگاهی خواهیم داشت به بحران عراق در منطقه و بررسی وضعیت نفتی آن. در نیمه دوم برنامه نیز به ادامه گفتگو با دکتر حسام ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 11 تیر

در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا که به بررسی موضوع اعدام خواهیم پرداخت، سپس با دکتر حسام نوذری به ادامه ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 9 تیر

در این شماره از نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا که به بررسی موضوع اعدام خواهیم پرداخت، و در ادامه با دکتر حسام نوذری به ...

ببینید »

نگاه جمعه 6 تیر

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا خواهیم پرداخت، سپس با دکتر عزیزاله سلیمپور رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه و همچنین رئیس ارکستر بزرگ ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 4 تیر

در این شماره از نگاه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا که به بررسی موضوع اعدام خواهیم پرداخت، در ادامه با دکتر عزیزاله سلیمپور گفتگویی داریم در ارتباط با ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 2 تیر

در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون حقایق تاریخی مصر، و در ادامه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر عزیزاله سلیمپور در ارتباط با زندگی روبرت حسین ...

ببینید »

نگاه جمعه 30 خرداد

در نیمه نخست این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون گذشته مصر، و در نیمه دوم برنامه گفتگویی خواهیم داشت با آقایان مهندس شاهین نژاد و دکتر ...

ببینید »