چهارسو

چهارسو شنبه ۸ خرداد

«در برنامه‌ی این هفته مثل روال همیشگی چهارسو از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در عالم رقص و کارتون و سرکی خواهیم کشید به دنیای کتاب …»

ببینید »

چهارسو شنبه ۱ خرداد

در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان سرک خواهیم کشید و بخش انتهایی برنامه‌ی ما ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۲۵ اردیبهشت

«در برنامه‌ی این هفته مثل روال همیشگی چهارسو از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در عالم رقص و کارتون و سرکی خواهیم کشید به دنیای کتاب …»

ببینید »

چهارسو شنبه ۱۸ اردیبهشت

«در برنامه‌ی این هفته مثل روال همیشگی چهارسو از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در عالم رقص و کارتون و سرکی خواهیم کشید به دنیای کتاب …»

ببینید »

چهارسو شنبه ۴ اردیبهشت

در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان سرک خواهیم کشید و بخش انتهایی برنامه‌ی ما ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۲۸ فروردین

«در برنامه‌ی این هفته مثل روال همیشگی چهارسو از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در عالم رقص و کارتون و سرکی خواهیم کشید به دنیای کتاب …»

ببینید »

چهارسو شنبه ۲۱ فروردین

در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان سرک خواهیم کشید و بخش انتهایی برنامه‌ی ما ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۱۴ فروردین

«در برنامه‌ی این هفته مثل روال همیشگی چهارسو از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در عالم رقص و کارتون و سرکی خواهیم کشید به دنیای کتاب …»

ببینید »