شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار – بخش نهم

در این برنامه نگاهی به هیئت دبیران و شورای مدیران خواهیم افکند. پیام مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در محکوم نمودن قتل های ناموسی

ببینید »