شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و بیستم

میزگردی با موضوع: دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، حسن شریعتمداری (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار) و آرام حسامی (عضو شورای ...

ببینید »

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و نوزدهم

میزگردی با موضوع: تحریم مردمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان آقای یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار) و خانم الهه اجباری (فعال حقوق بشر) و آقای عطا محامد تبریز ...

ببینید »

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و هجدهم

میزگردی با موضوع: نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان آقای یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار) و خانم شراره مهبودی (روزنامه نگار). در ادامه با کارگروه و بخش های مختلف ...

ببینید »

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و هفدهم

میزگردی با موضوع: انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان آقایان میثم مهرانی (پژوهشگر امور نظامی-انتظامی)، اشکان رستمی (عضو شورای مدیریت گذار) و خانم شمیلا نژادهاشمی (عضو شورای مدیریت گذار). در ادامه با ...

ببینید »

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و شانزدهم

میزگردی با موضوع: انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، حسین رئیسی (وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون) و فریدون احمدی (عضو هیئت ...

ببینید »

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و پانزدهم

میزگردی با موضوع: انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان شیوا محبوبی (سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی) یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار) و آرام حسامی (استاد علوم سیاسی). ...

ببینید »

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و چهاردهم

میزگردی با موضوع: پیامدهای مرگ ابراهیم رییسی و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، سیروس فیروزیان (عضو شورای مدیریت گذار) و اشکان رستمی (عضو ...

ببینید »

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و سیزدهم

میزگردی با موضوع: تهدید جدید رژیم جمهوری اسلامی، ساخت بمب اتمی و حماسه مردمی بایکوت انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، آرام حسامی (استاد ...

ببینید »