شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار – بخش اول

در این برنامه نگاهی به اهداف و ساختار و برنامه های شورای مدیریت گذار خواهیم داشت و همچنین به تفسیر و بررسی رویدادهای هفته از نقطه نظر اعضای شورای گذار خواهیم پرداخت. کارشناسان بخش کند و ...

ببینید »