شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و یکم

میزگردی با موضوع دور دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و چالش های جمهوری اسلامی در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، اشکان رستمی (عضو شورای مدیریت گذار) و ...

ببینید »

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد

میزگردی با موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی به میزبانی یزدان شهدایی عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار، میهمان: دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی، در ادامه با کارگروه و بخش های مختلف آن همراه ما باشید.

ببینید »