شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار – بخش چهاردهم

در این برنامه به دیدن پیام تصویری دبیر کل شورای گذار آقای مهندس حسن شریعتمداری در رابطه با عید نوروزخواهیم نشست، سپس به گفتگو با مسئول سایت شورای گذار و هدف آن خواهیم پرداخت.

ببینید »