آژانس خبری موکریان

آژانس خبری موکریان دوشنبه 7 اسفند 1402

مصاحبه فرزاد سامانی از آژانس موکریان با خانم زهرا اسماعیلی (پژوهشگر و فعال حوزه زنان) پیرامون تغییرات بینشی اتفاق افتاده نسبت به زنان در چند سال اخیر و همچنین جنبش زن،زندگی،آزادی به مثابه ایستاری برای مواجهه ...

ببینید »