Blog Archives

تفسیر خبر چهارشنبه 20 آذر

انقلاب نوین ایران و مسئله رهبری آن در گفتگو با دو شهروند ایرانی: علی (شاهد عینی از کشتار ماهشهر) و شهیاد (بسیجی سابق) چهارشنبه ۲۰ آذر | ۲۱:۳۰ تهران بازپخش ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 20 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگوبا آقای علیرضا ساسانیان خواهیم نشست ونگاهی به کارنامه مسعود مولوی خواهیم افکند ...

ببینید »