بحران عراق و مساله تمدید نخست وزیری کاظمی

به گزارش رویترز رهبران چارچوب هماهنگی گروه های شیعه عراق بر سر عدم تمدید دوره فعالیت نخست وزیر کنونی این کشور توافق کرده اند و تصمیم گرفتند دوره نخست وزیری مصطفی الکاظمی را تمدید نکنند. این در حالیست که هنوز صدریها را مجلس را در تصرف دارند و امکان برگزاری انتخابت زود رس میرود. این گروه طرفدار جمهوری اسلامی معتقدند اظمی عامدانه اجازه تصرف پارلمان را به صدریها داده تا ماندن خود در مقام نخست وزیری را تمدید کند.