001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

فایزه هاشمی و نقد دیدگاهای رهبر انقلاب در مورد زنان

فائزه هاشمى رفسنجانی در مصاحبه اى ديدگاه آیت الله خمينى رهبر انقلاب ایران را درباره زنان را به چالش كشيد. او در خصوص دوران حضور خمينى پیش از انقلاب در پاريس و تاثيرى كه مى توانست در نوع نگرشش در مورد زنان داشته باشد گفت :اگر چنانچه امام خمينى بيشتر در فرانسه مى ماندند شايد نظراتشان نسبت به زنان تغيير بيشترى مى پذيرفت .البته اين در حاليست كه اوفقط چند ماه در فرانسه بود

فائزه هاشمى در همين زمينه گفت :امام خمينى در سال چهل و دو  ديدگاهشان در خصوص زنان متفاوت بود و أكثراً مخالف جايگاه زن به معناى واقعى بودند وبا اينكه اعتقاد دارم دنيا ديدگى اثر زيادى بر افكار افراد دارد ولى در مورد امام نه تنها اينگونه نشد بلكه با ورودشان به كشور افرادى با افكار بسته تر ايشان را دوره كردند او افزود :بنده معتقدم اگر امام بيشتر در فرانسه مانده بودند و حكومت را از آنجا اداره مى كردند اينجا از لحاظ مسئله ى زنان بهشت بود .فائزه هاشمى در خصوص نوع روابط امام با خانواده ى خودشان متذكر شد : آيت الله خمينى نسبت به خانواده ى خود بسيار انسان روشنى بودند و همچنين  در خصوص خانواده ى ايشان بايد بگويم همسر ايشان ، دختر ها و نوه هايشان افرادى روشن ، امروزى و متجدد هستند

هر چند دیدگاههای آیت الله خمینی در سال 57 با دیدگاهایش در سال چهل و دو فرق کرده بود اما علیرغم این در برخی موارد کلیدی بخصوص بعد از انقلاب واز آغازدهه شصت ومسلط شدن دولت انقلابی برامور، دیدگاههای فقهی حاکم بر امور زنان در کشور در بسیاری موارد محدود کننده آزادیها و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زنان بود