001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

حکم یک سال زندان برای ویدا موحد


ویدا موحد که مبتکر یک اقدام خیابانی در اعتراض به حجاب اجباری خود بود و با به حرکت در آوردن روسری خود با یک چوب در خیابان انقلاب و در برابر چشم عابران انقلاب در دی ماه 96 برای بار نخست و آبان ماه 97 برای بار دوم خبر ساز شده بود  و عده ای نیز به تقلید از او این کار را انجام دادند . با انکه گفته میشد مشمول عفو شده است به گفته وکیلش به یک سال زندان محکوم شده است . برخی از فعالین اجتماعی زنان در خارج از کشور سعی کردند اقدام وی را به خود نسبت دهند هر چند که اقدام وی کاملا مبتکرانه و شجاعانه بوده است و او قصد شهرت طلبی از اقدام خود نداشت .