001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

هشدارهای توکلی به رییسی

احمد توكلى نماينده ى اسبق مجلس و رييس هيات مديره ى ديده بان شفافيت و عدالت هم ، چون برخى چهره هاى سياسى با تقديم نامه اى به آقاى رئيسى رئيس جديد قوه ى قضائيه با اعلام آمادگى مبذول داشت كه سازمانى كه رياستش را برعهده دارد آماده ى هرگونه همكارى با فساد است .
توكلى سپس به سازمان ديده بان شفافيت و عدالت اشاره كرد و ضمن اينكه به عنوان هيات مديره ى اين سازمان برگزيده شده اين انتصاب را در شرايط كنونى كشور از دو ديدگاه با اهميت تلقى كرد و سپس افزود :ابتدا آمار بسيار زياد فسادهاى مالى آشكار شده با رقم هاى نجومى كه اگر با آن مقابله نكنيم نتيجه ى منفى در اجتماع خواهد داشت و سپس به پايين بودن اعتماد و اميد مردم به اقامه ى عدل اشاره مى كنم كه هيچگاه مانند امروز به دلايل مختلف از جمله گسترش فساد پايين نبوده است .
احمد توكلى در ادامه ى نامه ى خود اولين و مهم ترين وظيفه ى رييس قوه ى قضاييه را ترفيع اعتماد مردم به اين نهاد دانسته كه آسيب شناسى پديده ى بى اعتمادى مى تواند موثر واقع شود .
احمد توكلى در متن نامه ى خود با تاكيد بر شفاف سازى اعلام مى دارد كه مردم بايد باور كنند كه قرار نيست چيزى از آنها پنهان شود ، شفاف سازى كم هزينه ترين ، ساده و موثر ترين ابزار پيشگيرى ، كشف و مقابله با فساد است
توكلى پس از پرداختن به امر شفاف سازى با مصاديق و عدله هاى مختلف در نوشتار خود به مبارزه با فشارها و مفسدان براى اعتماد سازى مردم نسبت به قوه ى قضاييه تاكيد دارد و همچنين لازمه ى مبارزه ى موفق با فساد را داشتن قوه ى قضاييه ى مستقل از نفوذ قدرت هاى سياسى ، ادارى و نفوذ ثروتمندان دانست و متذكر شد كه اين قوه بايد از لوس قضات و كارمندان ناسالم پاكسازى شود توكلى در نهايت خاطر نشان شد كه آزادى با اين حال كه هزينه هم دارد ولى هزينه ى آن با شرح صدر و سماحت قوه ى قضاييه تامين خواهد شد
مشکل این است که عمده اقدامات فساد بر انگیز از سوی نهادهای حاکمییت و افرادی انجام میگیرد که متعلق به نهادهای اقتصادی و امنیتی حاکمییت هستند ونتیجه آن همین فضایی است که ایجادشده است .