وزیر کشورو تایید نارضایتی مردم

رحمانى فضلى در نشست شورای اجتماعی کشور با نگاهى به نظر سنجى هاى انجام شده گفت :با بررسى هاى به عمل آمده مشخص شده است كه باورهاى فردى با پنداشت هاى اجتماعى فرق بسيارى دارد يعنى اينكه پنداشت هاى اجتماعى متاثر از افكار عمومى و رسانه ها است و اين نشان مى دهد كه ما در بحث نشاط با روح انسان مواجه هستيم .رحمانى فضلى سپس در خصوص نارضايتى هاى مردم با صراحت گفت :خيلى از عواملى كه باعث نارضايتى مى شود اقتصادى نيست به عنوان مثال در روز بيشتر از ٥ ميليون نفر به ادارات مراجعه مى كنند و تعداد زيادى از آنها با نارضايتى فقط به دليل كارهاى انجام شده باز مى گردندو روشى كه ميشود اين وضعيت را عوض كرد بهره جستن از يك فناورى است كه در بلند مدت سازوكارش تهيه مى شود رحمانى فضلى سپس با اشاره به صداوسيما و نقش موثرش در ايجاد نشاط ضمن اينكه اعتقاد دارد نقش صداوسيما در اين مهم بسيار حساس است ، مى افزايد :مشاركت و نشاط عمومى و اوقات فراغت از سرى مسائلى است كه مى تواند در صداوسيما طرح شود تا اين نشاط گسترش يابد
در آخر وزير كشور مبحث نشاط را امرى خود جوش و مردمى دانست وبا اين اعتقاد كه نبايد اين موضوع به شكل رسمى و دولتى مطرح شود بلكه مشاركت عموم از اين امور بايد اجرا شود ، وظيفه ى ما را اين دانست كه با زمينه سازى بستر آرامش را براى مردم آماده سازيم او با اشاره به نشاط اجتماعى ، فراهم كردن وضعيتى براى افزايش نشاط را موضوعى مهم تلقى كرداو افزود براى افزايش نشاط بايد بستر سازى و ايجاد زمينه صورت پذيرد وهمچنين پرداختن به اين موضوع از زواياى مختلف ضرورت دارد
مدیریت اقای فضلی خود مصداق بارز این تولید نارضایتی هاست . از جمله انتصاب استاندارها و فرماندارهای نا کارامد در شهرها و روستاها . مضافا براینکه در حوزه معاونت اجتماعی با انکه اختیار فرماندهی نیروی انتظامی به رحمانی فضلی تفویض شده ولی عملا نتوانسته در روشهای برخورد انها با مردم تغییری ایجاد کند .