زیر آسمان پاریس

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار باسابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به یک سفر رویایی به زیر آسمان پاریس دعوت میکند. زیر آسمان پاریس شنبه ها ساعت 9:30 شب به وقت تهران از شبکه جهانی ایران فردا پخش میشود. به دوستان دیگر هم اطلاع دهید.

زیر آسمان پاریس شنبه ۲۵ دی

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۱۸ دی

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۴ دی

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۲۷ آذر

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۱۳ آذر

چهل وهشت ساعت برای بدرقه اقای اردشیر زاهدی در شهر مونترو. زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۶ آذر

در این برنامه آشنایی با مینیاتوریست ایرانی خانم نیلوفر یکتا در مراسم نمایشگاه پائیزی شهرداری سن مانده. زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۲۹ آبان

در این برنامه وداع با سیروس اموزگار در پرلاشز و سپس سخنرانی عباس پهلوان در انتشارات ناکجا در پاریس. زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار با سابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه ۲۲ آبان

بنیاد در قلب واژه ها و مراسم اعطای جوایز با حضور پرنس آلبرت ، پیام لیلا حاتمی وحضور شخصیت های فرهنگی از جمله عتیق رحیمی. زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار ...

ببینید »