گذری و نظری

گذري و نظري يکشنبه 6 مهر

“گذری و نظری” چهار اپیزود دارد. سیروس آموزگار و “آدم ها، آی آدم ها” ، احمد احرار و “در گذرگاه زمان”، نعمت آزرم و “فرهنگ ایران در آیینه شعر پارسی”، محمد جلالی (میم سحر) و “گفته ...

ببینید »

گذري و نظري يکشنبه 30 شهريور

“گذری و نظری” چهار اپیزود دارد. سیروس آموزگار و “آدم ها، آی آدم ها” ، احمد احرار و “در گذرگاه زمان”، نعمت آزرم و “فرهنگ ایران در آیینه شعر پارسی”، محمد جلالی (میم سحر) و “گفته ...

ببینید »

گذری و نظری يکشنبه 23 شهريور

“گذری و نظری” چهار اپیزود دارد. سیروس آموزگار و “آدم ها، آی آدم ها” ، احمد احرار و “در گذرگاه زمان”، نعمت آزرم و “فرهنگ ایران در آیینه شعر پارسی”، محمد جلالی (میم سحر) و “گفته ...

ببینید »

گذري و نظري يکشنبه 16 شهريور

“گذری و نظری” چهار اپیزود دارد. بخش اول سیروس آموزگار و “آدم ها، آی آدم ها” ، بخش دوم احمد احرار و “در گذرگاه زمان”، بخش سوم نعمت آزرم و “فرهنگ ایران در آیینه شعر پارسی”، ...

ببینید »

گذری و نظری یکشنبه 9 شهریور

“گذری و نظری” چهار اپیزود دارد. بخش اول سیروس آموزگار و “آدم ها، آی آدم ها” ، بخش دوم احمد احرار و “در گذرگاه زمان”، بخش سوم نعمت آزرم و “فرهنگ ایران در آیینه شعر پارسی”، ...

ببینید »