در جستجوی عدالت

در جستجوی عدالت پنجشنبه ۲ اردیبهشت

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) به ادامه گفتگوی هفته گذشته با آقای ابراهیم نبوی طنزپرداز، نویسنده و پژوهشگر می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح شده ...

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه ۲۶ فروردین

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و همچنین گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت با آقای ابراهیم نبوی طنزپرداز، نویسنده و پژوهشگر. با ما همراه باشید و ...

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه ۱۹ فروردین

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح ...

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه ۱۲ فروردین

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و همچنین گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت با دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی. با ما همراه باشید و نظرات خود ...

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه ۲۷ اسفند

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح ...

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه ۲۰ اسفند

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح ...

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه ۱۳ اسفند

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح ...

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه ۶ اسفند

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح ...

ببینید »