Blog Archives

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 10 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 8 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی پیام شاهزاده رضا پهلوی، و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. ...

ببینید »

ایران سازان دوشنبه 7 مهر

شما را به دیدن بخش یکصد و دوازدهم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ...

ببینید »