Blog Archives

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 21 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان نگاهی به درگذشت و تشیع خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان و واکنش حکومت خواهیم افکند. سپس ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 18 مهر

شجریان: همراه با صدای مردم ایران میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو جمعه ۱۸ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 18 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا شما را از درگذشت خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان و همچنین آزادی نرگس محمدی پس از ۸ سال زندان آگاه ...

ببینید »