Blog Archives

تفسیر خبر جمعه 23 آبان

آیا نجات اقتصاد ایران در گرو لغو تحریم هاست؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور جمعه ۲۳ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »