001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سفیر پنجشنبه 14 شهریور

در این برنامه از سفیر به  شمال ایتالیا خواهیم رفت و نگاهی خواهیم داشت به پنجاهمین دوسالانه هنری یا بینال هنری ونیز در این شهر. چمدان ها را ببندید و با ما همراه شوید.