سفیر پنجشنبه 14 شهریور

در این برنامه از سفیر به  شمال ایتالیا خواهیم رفت و نگاهی خواهیم داشت به پنجاهمین دوسالانه هنری یا بینال هنری ونیز در این شهر. چمدان ها را ببندید و با ما همراه شوید.