برکناری حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه

برخی گزارش های سایتهای خبری متعلق به جناحهای تندرو از عزل حسین طائب حکایت دارد. برخی ناظران معتقدند این برکناری میتواند ناشی از نفوذ موثر اسراییل در کشور باشد .که ترورهای اخیر و خرابکاریهای هسته ای نمونه ای از این امر میباشد همچنین مشخص شده در پرونده محیط زیست طایب به طور کلی اشتباه کرده و افراد را با زور وادار به اعتراف کرده است. گفته می شود محمد کاظمی معروف به حاج کاظم فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه با حفظ سمت جایگزین حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه شده است. این تغییر میتواند پس لرزه های متعددی در حوزه سیاسی و امنیتی به دنبال داشته است. طایب در دو دهه گذشته نقش اول در سرکوبها را دست داشته است.