تفسیر خبر سه شنبه 12 شهریور

در این شماره از تفسیر خبر با شما خواهیم بود همراه با میزبان برنامه جمشید چالنگی و میهمانان امروز آقایان اصغر رمضان پور و حسن اعتمادی و بررسی می کنیم جنایت هولناک اخیر در کمپ اشرف و همچنینی نگاهی خواهیم داشت به فضای ملتهب سیاسی جهان در ارتباط با احتمال حمله  نظامی نیروهای خارجی به سوریه . با ما همراه باشید