چهارسو شنبه 9 شهریور

آنچه در چهارسوی این شماره خواهید دید

نگاهی به تئاتر مرد بالشی،

بررسی مجموعه آثار جلال سرفراز،

مروز آثار مروژك نویسنده و نمایشنامه نویس لهستانی،

یادنامه ی جان بروکس نوازنده ی بریتانیایی درامز،

نگاهی به کتاب تیغ و سنت نوشته رایحه مظفریان و در انتها معرفی کتاب خوان  با ف م سخن.

با ما همراه باشید