پنجره رو به خانه پدری دوشنبه 11 شهریور

دکتر نوریزاده در برنامه امروز گزارشی خواهند داشت از برگزاری همایش دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو و بررسی فرهنگ تساهل و تسامح که موضوع اصلی این کنفرانس بود . در ادامه برنامه به موضوع سوریه می پردازیم و تحلیلی خواهیم داشت بر اوضاع و احوال آشفته ی منطقه خاورمیانه. با ما همراه باشید