صفحه یک پنجشنبه 7 شهریور

در صفحه یک امشب پنجشنبه 7 شهریور می‌بینید : – تازه‌ترین اظهارات حیرت آور حوزه علمیه قوام در خصوص تحریک شدن جنسی‌ دختران ایرانی با زینِ دوچرخه و زین اسب – پناه به خماری در جامعهِ ایرانی گزارشی از فرانکفرتر آلمان – و شایعاتِ آغاز بازداشت‌ها و دستگیر‌های مردان محمود اهمدینهزاد با خبر بازداشت رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد فراگیریِ آگاهی‌ِ مرزِ روشن‌گری و رمز همگرایی‌ها است ، با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت