پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 6 شهریور

در بخش اول این برنامه می پردازیم به سوریه و دکتر نوریزاده تحلیلی خواهند داشت بر مواضع غرب در ارتباط با جنایت هولناک اخیر دراین کشور. به مجلس عراق خواهیم رفت و شاهد ضدو خورد فیزیکی مجلسیان عراق خواهیم بود. در انتها هم گفتگویی خواهیم داشت بامیهمان ویژه امروز برنامه محسن خاتمی، در ارتباط با خاطرات او از زندان های دهه 60 و اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سیاه چالهای رژیم ملایان. با ما همراه باشید