چالش – قسمت بیست و ششم

سیاست های خاورمیانه ای جمهوری اسلامی به میزبانی محبوبه مرادی
میهمانان برنامه: آقایان ابراهیم نبوی و بهزاد مهرانی

یوتیوب فایل صوتی