چمتا شنبه 20 اردیبهشت – نانسی سیناترا

زیبایی چهره و آرامش صدا؛ در کنار شخصیت و نهادی که از متانت و رفتار زنانه نشان داشت؛ اینها شاید نخستین نشانه های تمیزدهنده ی “نانسی سیناترا”‌ی آمریکایی باشند؛ هم او که از جمله چهره های موسیقی آرام و مردمی در دهه های شصت و هفتاد بود و سمبلی از موسیقی شهری و مدرن آمریکا…

لینک دانلود برنامه