چمتا شنبه 13 اردیبهشت – نت کینگ کول

صدایی گرم و مخملین و ترانه هایی که پیشگام و نمونه در کنار یک زندگی بی حاشیه و طی طریقی معمول و بی مدد اغیار… اینها همه در زندگی و هنر مردی که برای نخستین بار، سیاه پوستان را میزبان برنامه های رادیویی و تلویزیونی کرد؛ در این شماره ی چمتا، به سراغ نت کینگ کول آمریکایی رفته ایم و دفتر زندگی او را مروری دوباره کرده ایم…

دانلود