زیر آسمان پاریس شنبه 13 اردیبهشت

شنبه ای دیگر از راه رسید و همچون هفته های پیشین به دعوت محمدرضا شاهید سفری خواهیم داشت به زیر آسمان پاریس . در این هفته با ژاله دفتریان ، دکتر حیدری ملایری و انجمن پارسی گویان و رضا معینی دبیر ایرانی گزارشگران بدون مرز خواهیم بود همچنین نگاهی داریم به آخرین دانسته ها و بیانیه ها در دنیای رسانه . با ما همراه باشید و این سفر رویایی را از دست ندهید. از دوستان و آشنایان خود نیز برای همراهی دعوت به عمل آورید.

یوتیوب دانلود