ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 3شهریور

گزارشی از اتفاقات و حوادث مهم ایران و جهان در هفته ای که گذشت.  با ما همراه باشید.