001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 10 اردیبهشت

این برنامه ۵۴ از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود` است،
نگاه به اطرافمان ، به جهان، به سرزمین مان و تصاویری از جنگ و رسیدن به آزادی به روایت تصویر. نگاه به جوانان کشور‌های همسایه که چگونه با شور و نشاط و موسیقی‌ قد میکشند و بچه‌های خودمان که روز به روز بسیاری از آنها از افسردگی و ناامیدی و بیکاری در باتلاق ساخته شده حاکمیت اسلامی فرو میروند و یادی از گارسیا مارکز نویسنده معروف کلمبیأی و تصاویری خاکستر مانده از او را که دو رئیس جمهور مکزیک و کلمبیا در مراسمی با شکوه چگونه به آن ارج میگذارند و زندگی‌ پر از آسایش شیعه نشینان لبنان به کمک جمهوری اسلامی و سر آخر از خود می‌پرسم چراغی که به خانه رواست آیا به مسجد حرام نیست؟

دانلود