ویژه برنامه آینه – جمعه 28 شهریور

قسمت بیست و سوم – هنر بودن – دکتر ایمان دادرس
میهمان برنامه: دکتر ژرژ غریبیان – روانشناس

دانلود