چالش – قسمت پانزدهم

جنبش ایرانیان و سیاست های دولت های غربی به میزبانی محبوبه مرادی
میهمانان برنامه آقایان رضا پیرزاده، شروان فشندی و مهناز شیرالی

یوتیوب فایل صوتی