چمتا شنبه 6 اردیبهشت – جیم موریسون

غریب؛ وحشی؛ جسور؛ یاغی و دیگر صفاتی از این دست؛ معنی اینها همه، در موسیقی و زندگی مردی که با عمر بسیار کوتاهش؛ به افتخاراتی بس بلند، دست آزید. در این شماره ی چمتا، به سراغ جیم موریسون آمریکایی رفته ایم، هم او که از جمله ی مشاهیر موسیقی راک بود و ترازویی برای سنجیدن کیفیت این گونه ی موسیقی…

دانلود