زیر آسمان پاریس شنبه 6 اردیبهشت

در این شماره از زیر آسمان پاریس همراه با محمد رضا شاهید سفر دیگری را به زیر آسمان پاریس آغاز میکنیم وسری میزنیم به ” انجمن زندگی، زیستبوم و آزادی” . در این جلسه مهدی مظفری به ” اسلامیسم ، توتالیتریسم شرقی میپردازد و سخنران بعدی “جلال ایجادی ” از “روشنفکران و برخورد به دین ” خواهد گفت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در این سفر به همراه بیاورید.

یوتیوب دانلود