زیر آسمان پاریس شنبه 2 شهریور

سفری داریم به پاریس زیبا و دیدار می کنیم با محمدرضا شاهید در برنامه ای دیگر از مجموعه ی زیر آسمان پاریس. با ما همراه باشید