یکی بود یکی نبود چهارشنبه 3 اردیبهشت

این برنامه ۵۳ از برنامه `یکی بود، یکی‌ نبود` است
که هر شنبه و چهار شنبه در ۳ نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود.
در این برنامه از آمریکایی‌‌های ایران دوست میگوئیم و جناح متعصبی که همچنان با شمشیر و تفنگ و چماق به جان ابنیه تاریخی‌ و همه آن چه که فرهنگ گذشته ماست افتاده اند.
از فرار و مهاجرت جوانان ناامید به هر کجا و با هر خطری…
و موسیقی یک گروه کردی تبار ترکی‌ که سالیان است آوای آنها در ارتباط با مردم، خلق ، آزادی و عدالت است.
و حرفهایی‌ با شما همسفران این برنامه…

لینک دانلود